Type mismatch
0
13
Microsoft VBScript runtime error
http://api.ipstack.com/3.236.218.88?access_key=398206c3682aedacfcd8fa569541c375&output=xml
TR
Nisse Shop |
banner

Kanada'lý tasarýmcý Nargisse E. Akyuz; College LaSalle'deki moda eðitimini sürdürürken, 2012 yýlýnda Nisse markasý adý altýnda þýk ve rahat hazýr giyim tasarýmlarýný üretmeye baþladý.

Nargisse E. Akyüz için müþteri ile iliþki her þeyin baþýnda gelir. Müþteri ile ilk temasý ve müþteri reaksiyonlarý, onun ilk ilham noktasýdýr. Günümüzün aktif kadýnýnýn etrafýnda oluþan moda olgusu onun tasarýmlarýnda ön planda yer alýr. Onun odak noktasý günümüzün kadýný bugün ne giymeli genelindedir.

Bu baðlamdaki görüþü ve prensipli çalýþmalarý sayesinde ve kýsa zamanda Montreal'deki ilk maðazasýnda sergilediði tasarýmlarla Kanada pazarýnda yer edindikten sonra, moda vizyonunu daha geniþ bir kitleyle paylaþmak için zaman içerisinde markanýn daðýtým aðýný uluslararasý satýþ noktalarýna ulaþtýrmayý baþardý. Bugün Nisse markasýný Kanada, Amerika ve Türkiye’de bir çok noktada bulabilirsiniz.

Lütfen Belirtilen Zorunlu Alanlarý Doldurunuz!